Colofon

Gemaakt op dinsdag 28 februari 2012 Laatst bijgewerkt op dinsdag 16 november 2021 Geschreven door Administrator

ColofonColofon - informatie over de inhoud van dit websitedeel

Beste bezoeker van de website – www.harenonsdorp.nl, onderdeel: Erfgoedlokaal.
Voor het gebruik van dit websitedeel wil Stichting Erfgoedlokaal Haren ons dorp”, nader te noemen, “E.L.H.” , u als gebruiker, voor alle duidelijkheid, wijzen op het volgende:

Privacyverklaring
E.L.H. doet er alles aan om uw online privacy veilig te stellen. De verwerking van persoonlijke informatie op dit websitegedeelte gebeurt in volledige overeenstemming met de bepalingen in de landelijke wetgeving voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
Informatie door u verstrekt aan E.L.H. wordt nooit naar enige externe partij verstuurd, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en/of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van E.L.H.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, prints, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.L.H.
Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot aanspraken, tot schadevergoeding of anderszins tot aanspraken leiden.

Eigendom
Dit websitedeel is eigendom van E.L.H. en wordt beheerd door:

St. Erfgoedlokaal Haren ons dorp
p/a Groote Woordstraat 5
5368 AH
Haren (Oss)

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administrator:               J.H. Arts                         – Haren /   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Webmaster:                 G.J.A.H.Knipping            – Haren /   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer SA290412/ELH12V01 # SA101013/ELH13V01 # SA261213/ELH13V02 # SA240518/ELH18V01

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: E.L.H. - de bevoegde uitgever van webpagina-onderdeel: Erfgoedlokaal;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina: www.harenonsdorp.nl – onderdeel “Erfgoedlokaal”. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in, de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
E.L.H. dankt u bij voorbaat voor uw oplettendheid en behulpzaamheid indien u een eventuele onzorgvuldigheid aan de uitgever wilt melden (zie contact).

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. De op deze website aangeboden informatie wordt door u geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.


Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van E.L.H. , welke geen eigendom zijn van E.L.H. , maar zijn louter ter informatie van u opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van E.L.H.
Hoewel E.L.H. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, die niet door E.L.H. worden onderhouden, wordt afgewezen.
Voor opgenomen hyperlinks wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd bij de uitgever/eigenaar van de website.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens medewerkers (vrijwilligers en bestuursleden van E.L.H.), vertegenwoordigers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Aan de aangeboden informatie op het
webpagina-onderdeel: Erfgoedlokaal, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden
© Disclaimer pos.1 - 10 / mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort; www.vaneeckhoutteadvocaten.nl      
Aangevuld met specifieke info voor E.L.H. /J.arts -E.L.H.

Bronvermelding
Zoveel mogelijk is getracht de rechten van foto's, afbeeldingen, teksten e.d. van derden, gebruikt in de website, te achterhalen.
Mochten personen of instanties van mening zijn dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen zij daarover contact opnemen met E.L.H. Daar waar mogelijk zullen de inhoudelijke bronnen vermeld worden.

 

 

Wie het Erfgoedlokaal bezoekt, kan op diverse schermen genieten van 'Beeld en geluid'. Deze beelden kunnen wij onze bezoekers onder licentie presenteren namens diverse filmproducenten in Nederland. Via officiele en erkende weg kunnen wij bezoekers zonder problemen laten genieten van films en documentaires die onze thema's in de tentoonstellingen ondersteunen. Door op het logo van filmservice te klikken met de rechtermuisknop, komt u direct op de website van filmservice. Deelname aan filmservice maakt legaal filmkijken plezierig! Erfgoedlokaal Haren ons dorp heeft een licentie om verantwoord beelden te presenteren tijdens haar tentoonstellingen.

 

PRIVACYVERKLARING 25-5-2018

 

Aangaande de 'Privacyverklaring 23-5-2018' dient Erfgoedlokaal Haren ons dorp zich aan bepaalde gestelde 'Europese Unie' regelgevingen te houden. Wij hebben de verantwoordelijkheidsplicht om persoonsgegevens die wij binnen Erfgoed Haren gebruiken zo zorgvuldig mogelijk op te slaan en te beschermen tegen ongewenst gebruik. Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft - toen men zich als vriend/sponsor of bruikleengever van Erfgoedlokaal Haren ons dorp liet registreren - goed beveiligd tegen onbevoegden hebben opgeslagen in ons computersysteem. Wij zullen de verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de eigen vriendenadministratie en om contact met u te onderhouden over onze (nieuwe) activiteiten. Dit doen we via de post of e-mail.

Wat hebben wij voor informatie

Toen u te kennen gaf als vriend, sponsor of bruikleengever samen te werken met het Erfgoedlokaal hebben wij van u diverse gegevens genoteerd. Uw gegevens als naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel banknummer zijn beveiligd in een computersysteem met een veilig wachtwoord. Ook is er een tweede, extra veilig wachtwoord, in het bestand waarin uw gegevens liggen opgeslagen. Dit wachtwoord is enkel bekend bij bevoegde personen binnen het bestuur van onze organisatie die met uw gegevens (moeten) werken. In verband met de privacybescherming van uw gegevens zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De personen binnen onze organisatie die gegevens kunnen inzien zijn: dhr J.H. Arts (voorzitter), vice voorzitter W. van de Camp (ledenadministratie) en mw. J. Vidiella Arts (penningmeester). De contactgegevens voor deze personen kunt u vinden op onze website: www.harenonsdorp.nl waar u onder het tabblad ‘algemeen - bestuur’ het adres van het secretariaat kunt vinden.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u in het verleden bij het Erfgoedlokaal geregistreerd bent geweest, zullen wij uw gegevens per direct volledig van ons systeem verwijderen. Bent u als vriend/sponsor of bruikleengever momenteel bij ons actueel, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren in een beveiligde omgeving voor een periode van zeven jaar. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens definitief verwijderen uit ons totale (incl. vuilnisbak) systeem.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast hebt u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Dhr. Sjaak Arts, voorzitter Erfgoedlokaal Haren ons dorp. Contactgegevens: T: 0412 – 462592 ( na 18:00 uur) / e.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook met vragen of voor meer informatie over de AVG regelgeving kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Verzendbestand

Uw gegevens maken deel uit van ons verzendbestand voor nieuws van het Erfgoedlokaal. Indien u dit niet wenst, gelieve ons een bericht te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek tot verwijderen van uw gegevens van onze verzendlijst.

 

 

Contact
Als u de informatie die u aan E.L.H. hebt verstuurd wilt verbeteren, bijwerken of op een andere manier wilt veranderen, of wanneer u bezwaar hebt tegen de manier waarop E.L.H. deze informatie verwerkt heeft, neem dan contact met ons op.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, aanstoot nemen aan de aanwezigheid van bepaalde gegevens in deze website, maak dan uw wensen kenbaar en het E.L.H. zal het verwijderen daarvan serieus in overweging nemen. Neem eveneens contact met ons op!

Vragen en op/of aanmerkingen die betrekking hebben tot dit colofon of het functioneren van deze website, kunt u richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

©2012 / ©2018 rev.1 -  All rights reserved E.L.H. - http://www.harenonsdorp.nl/erfgoedlokaal / J.H. Arts

 

 

 

Copyright (c) - Erfgoedlokaal Haren Ons Dorp 2012 / Disclaimer